Lietošanas noteikumi

Pēdējo reizi mainīti: 2009. gada 27. aprīlī

1
Definīcijas:
1.1
Portāls – Interneta vietne microshop.lv, ieskaitot visus tā apakšdomēnus.
1.2
Lietotājs – persona, kas piekļūst vai lieto Portālu.
1.3
Izdevējs – Portāla izdevejs ir SIA “MegaSoft”.
1.4
Noteikumi – Portāla lietošanas noteikumi.
2
Par Noteikumiem
2.1
Noteikumi ir saistoši ikvienam Lietotājam – kā reģistrētam, tā nereģistrētam.
2.2
Izdevējs ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos Noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Portālā. Pēdējo izmaiņu datums tiek norādīts Noteikumu sākumā. Ja pēc izmaiņu veikšanas Lietotājs turpina lietot Portālu, tad tiek uzskatīts, ka Lietotājs piekrīt jauniem Noteikumiem. Lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt Lietošanas Noteikumus, lai savlaicīgi iegūtu informāciju par to izmaiņām.
3
Izdevēja intelektuālais īpašums
3.1
Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Portālu pieder tikai un vienīgi Izdevējam. Tai skaitā, dizains, teksts, grafika, attēli, video, informācija, mūzika, skaņas, programmatūra, un citi atribūti, un to izvēle un izvietojums (turpmāk tekstā “Portāla saturs”). Neviena Portāla satura daļa nevar tikt mainīta, kopēta, reproducēta, izplatīta, pārpublicēta, pārsūtīta, pārdota, izmantota, lietojot jebkādus elektroniskos vai citus līdzekļus, bez Izdevēja rakstiskas atļaujas, augstākminētais neattiecas uz Lietotāja privātiem datiem, vai datiem, ko Lietotājs legāli ir izvietojis Portālā.
3.2
Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie LR likumos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti Izdevējam.
4
Lietotāja dati, ievietotā informācija un darbības
4.1
Lietotājam ir pienākums:
4.1.1
sniegt precīzus un aktuālus datus formās, ko Lietotājs aizpilda Portālā,
4.1.2
neizpaust savu paroli
4.1.3
atjaunot un uzturēt reģistrācijas informāciju un citu informāciju par sevi, tā, lai tā ir precīza un aktuāla
4.2
Lietotājs nodrošina un garantē, ka viņš Portālā izvietojot informāciju nepārkāpj nevienas trešās puses tiesības, tai skaitā autortiesības, preču zīmes, vai citas privātuma formas. Tāpat Lietotājs, nedrīkst ievietot:
4.2.1
informāciju, kas aizskar personas godu un cieņu;
4.2.2
informāciju, kas aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
4.2.3
informāciju, kas satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
4.2.4
informāciju, kurai piemīt surogātpasta raksturs
4.2.5
informāciju, kurai piemīt nesaskaņotas reklāmas raksturs, izņemot gadījumu, kad reģistrēts Lietotājs savā profilā izvieto minēto informāciju.
4.2.6
informāciju, kurai ir pornogrāfiska raksturs;
4.2.7
informāciju, kura satur necenzētu un neķītru leksiku;
4.2.8
informāciju, kas satur draudus;
4.2.9
visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Portāla normālu darbību un drošību.
4.3
Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto Portālā un uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.
4.4
Lietotājs ir personīgi atbildīgs par darbiem, kas veikti no viņa konta.
5
Maksas pakalpojums (Profila publicēšana)
5.1
Pakalpojums – Lietotāja informācijas publicēšana.
5.2
Konta kredīts – par Portāla Pakalpojumiem iemaksātās naudas atlikums.
5.3
Lietotājs, samaksājot par Pakalpojumu, apzinās un piekrīt, ka viņa profilā norādītie dati ir publiski pieejami visiem pārējiem Lietotājiem un ka šo datu izmantošana nav atkarīga no Izdevēja.
5.4
Izdevējs nosaka norēķinu kārtību un Pakalpojuma cenu.
5.5
Izdevējs var mainīt Pakalpojuma cenu, informējot par to Lietotāju, vienu mēnesi iepriekš.
5.6
Lietotājs par Pakalpojumu veic priekšapmaksu.
5.7
Ja Lietotāja konta kredīts ir vienāds ar nulli, tad Pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta.
5.8
Lietotājs veic maksājumus rēķinā norādītajā apjomā un termiņā.
5.9
Par rēķina apmaksas brīdi tiek uzskatīts brīdis, kad Lietotāja pārskaitītā nauda ir ieskaitīta Izdevēja bankas kontā.
5.10
Par Konta kredīta izlietojama kontroli ir atbildīgs Lietotājs.
5.11
Lietotājam ir tiesības iesniegt pretenziju par Izdevēja rēķinu pamatotību viena mēneša laikā no rēķina ierakstīšanas brīža.
5.12
Ja Lietotājs ir apmaksājis rēķinu, tad tiek uzskatīts, ka Lietotājam nav pretenziju par rēķina pamatotību, Lietotāja iemaksātā nauda netiek atgriezta vai nodota atpakaļ Lietotājam.
5.13
Puses ir atbildīgas par visu nodevu un nodokļu samaksu, kas saistīta ar naudas ieskaitīšanu otras Puses kontā.
6
Izdevēja tiesības un atbildība
6.1
Izdevējs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst Portālā reģistrēto Lietotāju profilus, kā arī ierobežot vai liegt pieeju Portālam, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.
6.2
Izdevējs nenes nekādu atbildību par Portāla Lietotāju izvietoto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas rezultātā. Tāpat Izdevējs nav atbildīgs par Portāla pieejamību, Portāla Lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām Portāla darbībā, Portāla Lietotāja profila datu izmaiņām citas personas neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa Portāla darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda, kāda tā ir, bez nekādām papildus garantijām no Izdevēja. Bez tam Izdevējs nav nekādā veidā atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kuri Portāla Lietotājiem ir radušies saistībā ar Portāla un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.
6.3
Portāla izdevējs ir tiesīgs ar e-pasta starpniecību informēt Lietotājus par dažāda veida ar Portālu saistītām aktualitātēm.
7
Strīdi
7.1
Visi strīdi, kas saistībā ar šiem Noteikumiem rodas starp Izdevēju un Lietotājiem, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.